Deklaracja dostępności

Ognisko Wychowawcze w Jaworowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strona Ogniska, BIP Ogniska w Jaworowej

Data publikacji strony BIP:

Data ostatniej istotnej aktualizacji BIP:

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy nie zostały zostały opublikowane

Skróty klawiaturowe

 Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Wyłączenie: nie wszystkie elementy są w pełni obsługiwane skrótami klawiaturowymi.

 Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest JWojciech Kucewicz, . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na nr telefonu 22 7974418.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością  

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw.

 Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Budynek Ogniska mieści się w Jaworowej przy ul. Warszawskiej 95.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Od strony parkingu wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, jest wyposażona w system SOS.

Przed budynkiem  wyznaczono miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

W budynku znajdują się tablice tyflograficzne z planami pomieszczeń.

W budynku są  oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe na schodach dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na piętrze znajduje się krzesło ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych. 

Jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu.

Ognisko Wychowawcze w Jaworowej dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie w jak najszerszym zakresie dostępności osobom niepełnosprawnym.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnej

Co nowego w Ognisku?

Skip to content